Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Híres emberek önéletrajz gyűjteménye linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között: Niels - Than [7. oldal]
részletek »

Híres emberek önéletrajz gyűjteménye képes leírás: Niels - Than [7. oldal]

Képes leírás

Itt vagy: oneletrajz-eletrajz-hires.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 122 db
Niels Henrik Abel (1802-1829)

Niels Henrik Abel (1802-1829)

1802. augusztus 5.-1829. április 6.): norvég matematikus. Munkássága és egyéni sorsa nagy hasonlóságot mutat GALOIS-éval. Mindketten nagy hatással voltak a modern matematika kialakulására. Egy norvég falucska lelkészének fia volt. Egyetemre a fővárosban járt. 1824-ben publikálta a ma Ruffini-Abel-tétel néven ismert eredményt. Ez a cikk egy ösztöndíjat hozott számára, amelynek révén eljutott Németországba, Itáliába és Franciaországba. Munkái közül csak kevés talált megértésre. Életében mindössze öt cikke jelent meg a Crelle Journal-ban. Halála után a többi is publicitást kapott és jelentőségüket is egyre jobban felismerték. Utazásaiból hazatérve kénytelen korrepetálásból fenntartani magát, mert állást nem kap. Nemsokára, 27 évesen meghalt tüdőbajban. Halála után két nappal érkezett meg az a levél, amely állást ajánlott számára a berlini egyetemen. Oslóban ma szobor hirdeti emlékét. LAGRANGE munkásságához kapcsolódva foglalkozott a magasabb fokú egyenletek megoldó-képletének problémájával és a csoportokkal. A kommutatív csoportokat ma Abel-csoportnak nevezzük. Vizsgálta a sorok konvergenciáját, az ún. Abel-féle integrálokat és az elliptikus függvényeket is.

Nyíri János Kristóf

Nyíri János Kristóf

A tudóst Wittgenstein és a nyelvfilozófia kutatása terén elért eredményeiért, a hazai és nemzetközi filozófiai kutatások és együttműködés előmozdításáért, valamint több évtizedes tudományszervezői tevékenységéért részesítették a legmagasabb tudományos elismerésben. Nyíri János Kristóf 45 éves tudományos pályafutása ívét felvázolva mindenekelőtt Ludwig Wittgenstein (1889-1951) osztrák filozófust, a huszadik század egyik legnagyobb hatású gondolkodóját említette, aki jelentősen hozzájárult a logika, a matematikafilozófia és a nyelvfilozófia fejlődéséhez. Mint kifejtette, egyetemista korában, a ,60-as évek végén kezdett az akkori nyugati filozófia, így a logikai pozitivizmus Magyarországon elterjedni. "Akkor az volt a téma, hogy a dialektikus és történelmi materializmus helyett mi az, hogy filozófia. Ennek kapcsán jutottam el Ludwig Wittgensteinhez, aki a nyelvfilozófiát és a dolgok társadalmi konstrukcióját jelentette. A filozófiában nem a végső igazságokat keressük, hanem azt, hogy hogyan jönnek elő az igazságok a társadalmi érintkezésből" - magyarázta a tudós, akit Wittgenstein az osztrák eszmetörténetre is rávezetett. "Valahogy úgy alakult a filozófiai életem, hogy bármilyen témához is nyúltam, mindig Wittgenstein volt a vezérfonal" - tette hozzá. Ismertetése szerint Wittgenstein foglalkozott a tudással, mint kommunikációval is.

Oláh György

Oláh György

1927. május 22-én született Budapesten, Oláh Gyula ügyvéd és Krasznai Magda gyermekeként. Tanulmányait a Piarista Gimnáziumban végezte, 8 évig tanult latint, németet és franciát. Akkoriban még a humán tárgyak iránt érdeklődött, sokat és szívesen olvasott. Miután leérettségizett, és átélte a háború borzalmait, kémiát kezdett tanulni. Beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol alapos laboratóriumi képzésben részesült. Akkor már a szerves kémia érdekelte különösen, s később Magyarország legrangosabb szerves kémia professzorának, Zemplén Gézának kutatási asszisztense lett. (Zemplén pedig Berlinben Emil Fischer tanítványa volt.) 1949-ben feleségül vette a Műszaki Egyetemen laboránsként dolgozó Lengyel Juditot, aki házasságunk megkötése után jelentkezett az egyetemre kémiát tanulni. 1954-ben megszületett első gyermekük George John (György János) is. Az 50-es években publikálni kezdett, s egyik tanulmánya megragadta Hans Meervein figyelmét. Levelezni kezdtek. 1954-ben felajánlották neki, hogy csatlakozzon a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézetéhez, melyet újonnan hoztak létre. Létrehozott egy szerves kémiai kutatócsoportot, és igyekeztek kihasználni lehetőségeiket. 1956 októberében Magyarország fellázadt a szovjet uralom ellen, mit drasztikus eszközökkel vertek le, a fővárost is lerombolva.

Ottlik Géza(1912 - 1990)

Ottlik Géza(1912 - 1990)

A felsőozorai és kohanóczi Ottlik nemzetség az ősi magyar nemesi családok nagy tekintélyű sorába tartozott. Tábornokok és magas rangú állami tisztviselők akadtak nemzedékeikben. Ez érteti meg, hogy az írástudó otthonban nevelkedett fiút katonatisztnek szánták. Középiskoláit katonai alreál- és főreáliskolákban töltötte, hogy egy életre elmenjen a kedve a kaszárnyai fegyelemtől, majd múlhatatlan krónikása legyen a katonai nevelés embertelenségének. Aki 1912-ben született, az 1922-ben került középiskolába és 1930-ban érettségizett. Ez volt a Horthy-korszak "bethleni konszolidáció"-nak nevezett időszaka. Odakint a Trianon-csonkította országban a forradalmak zűrzavara, majd az ellenforradalom gyilkos vérengzései után egy Nyugat-Európához alkalmazkodó rend-áhitat egyensúlyigényében kiformált sajátságos álliberális áldemokrácia illúziójában a nagybirtok és nagytőke összebékítésével létrehozott, viszonylagos nyugodalmat kialakított társadalmi képletet igyekezett megvalósítani. Ebben a képletben az uralmi rend okos miniszterelnöke kezet foghatott a háborgásból megszelídült kisgazdavezérrel is, a kiegyező szociáldemokrata pártvezetővel is. A családi otthon franciásangolos kultúrával nagypolgári-nyugati szellemben humanista nevelést adott, miközben a hadseregben és a katonai iskolákban tovább élt az Osztrák-Magyar Monarchia vakfegyelem-szelleme.

Peter Eisenman

Peter Eisenman

Peter Eisenman 1932. augusztus 11-én született Newarkban (New Jersey). 1955-57-ig Dél-Koreában szolgál. 1960-ban mesterfokozatot szerez a Columbián. 1961-től Cambridge-ben tanít, ahol 1963-ban doktorál filozófiából. 1963-tól 1967-ig a Princetonon tanársegéd. 1968-ban készül el a House I. Princetonban. New Yorkban 1967-ben alapítja meg társaival az Institute for Architecture and Urban Studiest. 1970-ben épül a House II., 1971-ben pedig a House III. és IV. 1972-ben Five Architects címen alakít csoportot Michael Graves, John Heyduk, Richard Meier és Charles Gwathmey társaságában. 1975-ben elkészül a House VI., Eisenman építészeti kombinatorikájának kulcsdarabja. 1984-ben az American Academy of Arts and Letters Arnold W. Brunner-díjjal jutalmazza. 1985-ben Kőoroszlánt kap a Velencei Biennálén, elkészül a berlini IBA-ház. 1988-ban a chicagói Illinois University díszdoktora. 1989-ben elkészül a Wexner Center for the Visual Arts (Colombus, Ohio), 1990-ben a híres "földrengés sújtotta" Koizumi Sangyo irodaház Tokióban. 1993-ban felépül a Greater Colombus Convention Center, 1996-ban pedig az Aronoff Center for Design and Art (Cincinatti, Ohio). 1997-ben a Pratt Institute tiszteletbeli doktora lesz. 2000-ben az American Academy of Arts and Sciences tagja, 2001-ben pedig az American Academy of Arts and Letters tagja lesz. 2003-ban a római La Sapienza választja díszdoktorai közé. 2004-ben életműve Aranyoroszlán-díjat nyer a Velencei Biennálén.

Petzvál József

Petzvál József

(Szepesbéla, 1807. jan. 6. - Bécs, 1891. szept. 17.) Petzvál József Miksa mérnök-matematikus, egyetemi tanár, akinek kutatásai az elméleti és gyakorlati fénytan területén jelentősek, találmányai pedig forradalmasították a fényképezést. Szepességi német család gyermekeként született, de mindig magyarnak vallotta magát. Apja iskolai tanítóként tevékenykedett. Két fivére volt, ezek egyike Petzvál Ottó, a neves egyetemi tanár. Petzvál József ifjúkori sorsáról nem sokat tudunk, mert személyes ügyeit, életrajzi adatait, sőt találmányait illetően is igen titkolódzó volt. Ismert azonban, hogy Lőcsén és Kassán végezte iskoláit, s bár jó tanuló volt, a matematika valahogyan nem ment a fejébe; bukásra állt. Tanítója behívatta apját, s közölte vele, hogy kár minden fáradságért és pénzért, mert fia gyenge koponya, és jobb lenne, ha iparos pályára küldené. A kétségbeesett apa a késmárki Schweng csizmadiamesterhez akarta adni fiát tanoncnak, de az ifjú Petzvál kijelentette: Nem leszek suszter!, és a nyári vakáció alatt úgy elsajátította az anyagot, hogy a vizsgabizottság kitüntetésre javasolta. A kassai líceum ösztöndíjával került Pestre az Institutum Geometricum-ba, melyet 1828-ban végzett el, s Geometer Approbatus", azaz okleveles mérnök lett. 1828-1835 között Pest város mérnöke volt, ahol az építési osztályon dolgozott.

Pfeifer Ignác

Pfeifer Ignác

vegyészmérnök, feltaláló, egyetemi tanár, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt (Tungsram) kutatólaboratóriumának igazgatója Pfeifer Ignác 1868. szeptember 30-án Szentgálon született. A Műegyetemen tanult, majd Wartha Vince mellé került a Kémiai Technológiai Tanszékre. A Műegyetemre bejárt, miután 1894-ben a MÁV Anyagvizsgáló Intézetében kapott állást. 1904-ben magántanári képesítést szerzett. 1904-1912 között magánlaboratóriumot tartott fenn, ahol ipari elemzéseket végzett. 1912-ben Wartha utódjának nevezték ki a Műegyetem Kémiai Technológiai Tanszék élére. Az I. világháborúban, mint mérnökkari tiszt vett részt, egyetlen fia elesett. 1922-ben az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumának vezetését vette át, és nagy szerepe volt a gyár termékeinek fejlesztésében, s a magyar ipari kutatás megindításában. Tudományos munkássága: víztechnológiai, gázgyártási, szénkémiai kérdésekkel foglalkozott. A nemesgázok és vákuumtechnika területén elért eredményei hozzájárultak a magyar izzólámpaipar nemzetközi hírnevének megalapozásához. 1941. szeptember 7-én halt meg Budapesten.

Pietro Da Cortona

Pietro Da Cortona

1596. november 1. Megszületett Pietro da Cortona olasz festő és építész [2004.09.13. 12:06] Ezen a napon Pietro da Berrettini, az illuzionista barokk mennyezetfestés úttörő mestere Cortona-ban látta meg a napvilágot. A barokk paloták mennyezeteit mitologikus alakokkal népesítette be. Első nagyszabású munkája a római Palazzo Barberini palota nagytermének mennyezete volt, ő ékesítette a firenzei Pitti-palota mostani képtártermeit, a római Sta Maria in Vallicella templom sekrestyéjét. Aeneas cselekedeteit festette meg a Palazzo Pamphili galériájának mennyezetén. A világ számos múzeuma őrzi történeti és egyházi témájú képeit, amelyekre a gesztusok kifejezősége jellemző. Építészeti tervei alapján készült a római San Luca és a Sta Martina templom, illetve a párizsi Louvre oszlopsora. Anatómiai Atlasz című elméleti munkája csak halála után jelent meg Rómában. Az Örök Városban hunyt el 1669. május 16-án.

Ricardo Bofill

Ricardo Bofill

spanyol építész 1939-ben Barcelonában született, egy építészeti iskolában Svájcban tanult. 1963-ban létrehozott egy csoportot, tagjai építészek, mérnökök, szociológusok és filozófusok, akikkel megalapította és lefektette a Tallet arquitectura alapjait. A Tallet arquitectura , aminek központja Barcelona, egy alaposan kidolgozott rendszerterv, amely technikai együttműködést biztosít valamennyi építési vállalkozáshoz. Ez a nemzetközi építésziroda 38 éve tervez és kivitelez városközpontokat, házakat, hoteleket, stb. Európa több városában találhatunk példát a módszer alkalmazásáról, így Luxemburgban (Place de l'Europe), Prágában (Nova Karlín Quarter), Varsóban (Port Praski), Madridban (New Castellana) és Sevillában (Puerto Triana), de ugyanígy Bostonban és Japánban is (Kobe városközpont) a Tallet arquitectura módszert alkalmazták. A posztmodernistává vált katalán Bofill, még első korszakában, barcelonai irodáját s lakását a silókkal, kéményekkel teletűzdelt cementgyárba (La Fabrica) telepítette. Bofillt - így vallja írásában -, a gyár szürrealizmusa, absztraktsága és primitívsége ihlette meg. Bofill munkái még többek között a Barcelonai repülőtér, a Kongresszusi Központ Madridban, a Nemzeti Katalonia színház Barcelonában, Franciaországban (Metz) egy előadóterem valamint egy egyetem Houstonban. Megtervezte a "A tér városát", amelyben az utcák különböző magasságú szinteken húzódnak.

Hirdetés
Ruzsa Imre, a modern filozófiai logika

Ruzsa Imre, a modern filozófiai logika

Ruzsa Imre, a modern filozófiai logika magyarországi művelésének és oktatásának megteremtője 1921. május 12-én született Budapesten. Egyetemi tanulmányait csak a második világháború után kezdte meg, és 1956-ban fejezte be az ELTE matematika-fizika tanári szakán - a tudományokhoz vezető egyenes út helyett számára a Horthy- és a Rákosi-rendszerben is a politikai elítéltek börtöne jutott. Rövid középiskolai tanári tevékenység után 1960-ban került az ELTE TTK Analízis I. tanszékére. A nagy matematikai logikus, Péter Rózsa tanítványaként kezdett logikával foglalkozni. Első publikációi már a deontikus és más modális logikák témakörében születtek. 1970-ben megvédett kandidátusi disszertációja logikai rendszerek valószínűségi modelljeit vizsgálta. 1963-tól tanított matematikát az ELTE BTK-n filozófia és pszichológia szakos hallgatók számára. 1965-ben lett az MTA Filozófiai Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Ebben a időben talált rá Arthur N. Prior koncepciójára, mely szerint a modális és temporális logikában szükség van a szemantikai értékrésre, azaz igazságérték nélküli kijelentések beengedésére a logikába.

Sebestyén Gyula(folklorista)

Sebestyén Gyula(folklorista)

M.N. múzeumi könyvtár igazgató-őre és a m. tud. Akadémia levelező tagja, szül. 1864. márcz. 7. Szent-Antalfán (Zalam.), hol atyja S. Gábor ref. lelkész volt. (Családja a kiterjedt dunántúli nemes S. család veszprém-acsádi ágához tartozik.) Középiskoláit Veszprémben, Pozsonyban és Debreczenben végezte. Mint önkéntes Klagenfurtban tiszti vizsgát tett. A budapesti egyetem bölcseleti karán modern philologus volt s 1890-ben doktori oklevelet nyert. Pozsonyi tanuló korában tanárai megismertették az ott lakó Thaly Kálmánnal, a ki a magyar népköltés emlékeinek tanulmányozására és felkutatására buzdította. Korán megkezdett gyűjtői munkásságát az egyetemen Gyulai Pál irányította s részére a Kisfaludy-Társaság anyagi támogatását is kieszközölte. A m. n. múzeum könyvtárában 1889. nyert alkalmazást, hol 1893. febr. 10. könyvtári gyakornok, márczius 31. segéd, 1898. segédőr, 1901. okt. 12. őr, 1905. júl. 18. igazgató-őr (czímmel és jelleggel) lett. E minőségben 1904 nyarán a m. n. múzeumtól nyert segélylyel hosszabb külföldi tanulmányutat tett. Felkereste a bécsi udvari, egyetemi és érseki, a salzburgi tanulmányi és benczés, a müncheni állami, erlangeni egyetemi, jenai egyetemi, weimari nagyherczegi, göttingai egyetemi, wolfenbütteli nagyherczegi, berlini királyi, lipcsei egyetemi és városi, a drezdai királyi és a prágai egyetemi könyvtárakat, a hol kataloguskészítési rendszereket.

Sigmund Freud

Sigmund Freud

1856. május 6.-án születtem a morvaországi Freibergben (Pribor), a mai Csehszlovákia egy kis városában. Szüleim zsidók voltak, én is az maradtam.. - kezdi Freud Önéletrajzát, majd így folytatja: Úgy tudom, hogy apám családja hosszú ideig a Rajna mellett (Kölnben) élt, s a tizennegyedik vagy tizenötödik században egy zsidóüldözés alkalmával kelet felé menekült, és a tizenkilencedik században Litvániából Galícián át vándorolt vissza a német Ausztriába (Freud, 1989). Freud négyéves korában került Bécsbe. Abba a Bécsbe, amely a tizenkilencedik század közepét˜l az els˜ világháborúig kulturális reneszánszát éli, s virágzik az irodalom, a zene, a tudomány, a képz˜mˆvészet, de a Monarchia kül- és belpolitikájában megjelennek már a hanyatlás és romlás siettet˜i. Ausztria ekkoriban már szövetséges a Német Birodalommal, (nem is sokkal a porosz-francia háború után, amelyben a Monarchia a franciák gy˜zelmét várta), hogy megtorolhassa a königgrätzi vereséget és következményeit. Az 1880-as évekt˜l a politikai liberalizmus visszavonul Ausztriában, s a politikában megjelennek és egyre inkább meghatározó er˜vé válnak a német nemzetiek, a keresztényszocialisták által politikai aktivitásra ébresztett kispolgári tömegek, majd a munkások osztályharcát szervez˜ szociáldemokraták is.

Soó Rezső

Soó Rezső

Ebben az évben augusztus. 1-én ünnepeljük Soó Rezső születésének századik évfordulóját. A XX. század magyar- és közép-európai botanika-tudomány meghatározó, színes egyéniségének hatalmas tudományos teljesítménye az adatbázisok korában egyre jobban felértékelődik, élete és munkássága számos mérlegelés, méltatás és szubjektív kritika tárgyát képezte és képezi szinte napjainkig. Egy évszázad áll mögötte, melynek volt olyan időszaka, amikor úgymond többet dicsérték, csodálták és magasztalták, de olyan is, amikor mondhatni divat volt őt, szidni. Mindezeket környezetében, munkatársai és tanítványai körében hatalmas tudásával, kíméletlen kritikai érzékével, határtalan érzelmi gazdagságával, féktelen haragjával vívta ki. A nem közvetlen munkatárs, a magyar nyelvterületen belül, de mégis szakmai környezetének távolabbi részvevője és szemlélője, az életpályából hajlamosabb látni a maradandót, az alkotást, a tanítást és az iskolateremtő munka egyetemes értékét. Magam is ez utóbbiak közé tartozom. Több mint egy évtizedes, főként diákkori levelezés után került sor személyes találkozásomra Soó Rezsővel 1977 nyarán Erdélyben, ahová húszévnyi megszakítás után érkezett újra haza". Célja volt a gyermekkori és ifjúkori emlékek felkeresése, a szülőföldi botanizálás színhelyeinek a bejárása, újraélése, barátok meglátogatása, ugyanakkor búcsút venni szülei sírjától, szeretett városaitól.

Szent-Györgyi Albert (1893 - 1986)

Szent-Györgyi Albert (1893 - 1986)

Budapesten született, itt végezte tanulmányait és kapott orvosi diplomát 1917-ben. Több mint tíz évig járta a világot, Cambridge-ben kémiai doktorátust szerzett. Hazatérve a szegedi egyetemen lett tanszékvezető professzor, ahol rövid idő alatt biológiai kutatóbázist hozott létre. A sejtlélegzés tanulmányozása során bizonyos növényekből - narancs, citrom - sikerült izolálnia egy redukáló "ágens"-t, amely blokkolja a peroxidáz típusú enzimek hatását. Ezt a hezuronsavval azonos anyagot nevezte el, utalva az anyag skorbutot megszüntető hatására, aszkorbinsavnak, vagyis C-vitaminnak. Előállításához bőséges forrást jelentett a Szeged környéki paprika. 1937-ben fiziológiai, illetve orvostudományi Nobel-díjat kapott a "biológiai égésfolyamatok terén tett felfedezéseiért, különösen a C-vitamin, valamint a fumársavkatalízis vonatkozásában". A háború után aktívan bekapcsolódott a magyar tudományos élet és az Akadémia újjászervezésébe, de 1947-ben a politikai terrortól tartva külföldre távozott. Közel negyven évig élt Amerikában. Elsősorban az izomkutatás és a sejtszabályozás problémái foglalkoztatták, továbbá igen jelentős rákkutatási tevékenységet folytatott. Több mint kétszáz tanulmányt és számos jelentős könyvet írt. Élete, tudósi és emberi tevékenysége a pusztítással szemben az élet igenlését szolgálta.

Szűcs Zoltán Gábor

Szűcs Zoltán Gábor

Született: Budapest, 1979. 11. 09. Befejezett iskolák: - ELTE BTK, magyar szak, 2004 - ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma, Budapest 1998 Egyéb tanulmányok: -az ELTE BTK történelem szakos hallgatója, 1998-1999, 2 lezárt félév - az ELTE BTK összehasonlító irodalomtörténet és esztétika szakos hallgatója, 1999-2003, 6-6 lezárt félév -az Eötvös Collegium bejáró tagja, 1998-2000 - az Erasmus Szakkollégium ösztöndíjasa politikatudományi témában (Az 1945 előtti nemzeti történelem a politikai diskurzusban a Fidesz kormányzása idején), vezetőtanár: Bozóki András, tutor: Trencsényi Balázs, 2003-tól Jelenlegi tanulmányok: - PhD, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Politikatudományi Tanszék, 2004- Főbb elismerések, díjak: - 1999-2001, három féléven keresztül az ELTE BTK HÖK tudományos ösztöndíjasa - II. díj - Országos Tudományos Diákköri Konferencia, klasszikus magyar irodalom szekció, 2003 Tudományos közéleti szerep: - az Ostor című iskolai kulturális folyóirat szerkesztője, 1997 -1999 - a Dayka Gábor Társaság elnöke, 2000-2001. A DGT egy egyetemisták, fiatal értelmiségiek (jogászok, közgazdászok, bölcsészek) által 2000-ben alapított kulturális egyesület, amely a Bem Mozival közösen két félévben filmklubot működtetett Filmszakadás klub néven, irodalmi és társadalomtudományi vitaköröket,

Tadao Ando

Tadao Ando

Tadao Ando - a fény és a víz építésze Az 1941-ben, Oszakában született Tadao Ando remekbe szabott kompozíciói révén világszerte ismert és elismert építész. Pici, ám rendkívül gondosan kidolgozott házak, kontemplatív spirituális helyszínek és megdöbbentő múzeumok jelzik munkásságának egy-egy állomását. Építészetének lényege az a látszólagos ellentmondás, amint a formák anyagiságukat vesztik az idő múlásával. Ez pedig azon hitéből fakad, miszerint a lét véletlensége a természet ki nem fejezhető jelenlétén keresztül mutatható meg. Szellő, eső, fagy és hó : ezek azok a félig-meddig láthatatlan időjárási elemek, melyek iránt építészete fogékonynak látszik. Valószínűleg azért, mert a beton karakteréhez igen jól passzol a levegő és a víz bármely megjelenési formája. 1. Gyermekmúzeum (Himeyi) Minden lépés s gyermekkor elkerülhetetlen mulandóságát idézi, amint a medence észrevétlenül tart a horizont felé, ahol felszíne összeolvad a szomszédos víztárolóéval. 2. Templom a vízen (Hokkaido) A víz tükrének fodrozódása, a fény változékonysága és a sodródó falevelek mind segítenek felfedezni a víz máskülönben észrevétlen mozgását. 3. A kobei kápolna A kompozíció jellegzetessége az árkád, amely átvezeti a látogatókat a közeli hotelek hétköznapi világából a &uot;megszentelt&uot; világ felé.

Than Károly

Than Károly

Than Károly 1834. december 20-án született Óbecsén (ma Be&rac12;ej, Jugoszlávia). Nagy szülöttét a helység máig is megbecsüli, szülőházán magyar és szerb nyelvű emléktábla hirdeti nevét. Apja a helybéli királyi uradalomnak volt a tiszttartója. Károly a negyediknek született fiúgyermek. Nem volt egyedüli a családból, aki bekerült a magyar pantheonba. Egyik bátyja, Than Mór híres festővé lett. A család a polgári középosztály szintjén anyagi gondoktól mentesen élt. A gyerekeket taníttatták. Károly négy gimnáziumban is tanult, Szabadkán, Kalocsán, Szolnokon és Becskereken. Hogy pedagógiai okokból járatták szülei évről évre máshová, avagy ennek magaviseleti oka volt-e, ez ma már nem deríthető ki. Kalandos gondolkodású fiú volt, még gimnazista, amikor a negyvennyolcas forradalom kitört. Az őszt otthon töltötte, amikor honvédcsapatok táboroztak a városban. Thanékhoz egy Böhm Vilmos nevű tüzérszázadost kvártélyoztak be, aki szegről-végről távoli rokon volt. A tüzértiszt a tizenöt éves fiúnak mutogatta és magyarázgatta az ágyúkat. A gyerek lelkesedésében közölte, hogy ő is beáll honvédnek. A szülőknek már három fia szolgált a hadseregben, érthető, hogy riadtan tiltakoztak. De hiába. Károly a tüzértiszt segítségével keresztülvitte akaratát, felcsapott tüzérinasnak. Böhm megígérte, hogy gondját viseli. Ígéretét nem tarthatta meg, mert hamarosan elesett. A kis katona magára maradt.

Tuti menü